20.10.2014 12:05 Обавештење

 Поштовани грађани!

 

Обавештавамо Вас да је у смислу одредаба Одлуке о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на подручју општинеСурчин ( ,, Сл. лист града Београда ,, бр. 20/2005 ), обавеза сваког власника или корисника објеката, парцела и сл. који се налазе поред пута да неизоставно очисте и отпуше ћуприје и одводне јаркове, како би услед великих атмосферских падавина спречили плављење улица и својих дворишта.

-Према  Одлуци о комуналном реду ( ,, Сл. лист града Београда ,, бр. 10/2011 ),, власници и корисници објеката су дужни да са јавне површине коју користе уклоне грађевински материјал, земљу, шут, прикључна возила, пољопривредне машине, хаварисана и нерегистрована возила и слично. Такође, а у циљу лепше и уређеније општине Сурчин, у обавези сте да покосите травњаке и орежете дрвеће.

- У случају непоштовања одредаба наведених одлука града Београда, комунална инспекција ГО Сурчин предузимаће мере из своје надлежности, а против учиниоца прекршаја подносиће захтеве за покретање прекршајног поступка.

 

Комунална  инспекција ГО Сурчин